Fire History obrázky

Podobenství o milosrdném Samařanu

„A kdo je můj bližní?“ Ježíš odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch tří myslíš byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství“. Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak“.

001

Někdy v 1. tisíciletí před Kristem v hornaté střední Palestině mezi Galileou a Judskem smíšením zbytků Izraelitů, kterým se podařilo uniknout asyrské deportaci, a cizích kolonistů vznikl národ nebo snad kmen, který pak v těchto místech působil ještě v Kristových dobách. Říká se jim Samaritáni či Samařané, protože část Palestiny, kde žili, se jmenuje Samárie nebo také Samařsko, případně – podle našich starých překladatelů Bible – Samaří. Židé, kteří se po čase z vyhnanství do Palestiny vrátili, pokládali Samaritány za sektáře a postupně mezi těmto dvěma řekněme komunitami vzniklo otevřené nepřátelství, vůbec se nestýkaly, nebylo například myslitelné, aby Žid přijal od Samařana kousek jídla.

Za Kristových dob bylo pro Židy slovo Samaritán jednou z vůbec nejhorších nadávek. A právě proto si Ježíš Kristus vybral příběh o jednom příslušníkovi národa Samařanů, když měl vysvětlit, jak to myslí, když říká, že máme milovat svého bližního jako sebe sama. I nepřátelé jsou našimi bližními, chtěl říct Kristus.

             Protože vlastní jméno onoho hrdiny Kristova podobenství neznáme, stalo se pojmenování celého národa symbolem pro milosrdenství. I když milosrdenství prokázal jen jediný z tehdejších několika tisíc Samaritánů.

Milujte se navzájem!

 Milosrdný samaritán – jeho skutek lásky a milosrdenství vyzdvihuje Ježíš Kristus. Jeho slova „Jdi a dělej podobně!“ jsou adresované i nám, lidem tohoto století. Nic neztratili ze své aktuálnosti. I dnes jsou mezi námi lidé, kteří jsou opuštěni, často bez prostředků a možností pomoct si. Dejme se oslovit tímto evangelijním příběhem a podejme jim svoji ruku. Talmud říká: „Zachráníš-li život jednomu člověku, jako bys zachránil svět, protože zachráníš-li život jednomu člověku, tím zachráníš svět pro něho“. V odkazu biblického příběhu o milosrdném Samaritánovi jsou spojeny oba podstatné předpoklady pro sociální práci: ochota ke službě a odborná kvalifikace. S odvoláním na Ježišovo podobenství (evangelium svatého Lukáše 10,25-37) se jako samaritáni označují i ošetřovatelé nemocných.

David Dvořáček

Žádné komentáře na “Podobenství o milosrdném Samařanu”

Napsat komentář