Fire History obrázky

Hasič specialista záchranář

Mimo hlavní činnosti hasičů dané § 70 zák. ČNR č. 133/1985, provádějí jednotky požární ochrany činnosti spojené se záchranou osob. Zachránění je definováno jako odvrácení život ohrožujících stavů, zahájení život zachraňujících léčebných postupů, vyproštění z život ohrožujících podmínek. Činnosti jsou specifické a vyžadují zvláštní odbornou přípravu. Odbornou zdravotní přípravu u vybraných hasičů zajišťují jednorázově lékaři zdravotnické záchranné služby formou přednášek a praktických ukázek. Praktický výcvik na výjezdových střediscích ZZS a na odděleních nemocnicích např. ARO. Pravidelnou odbornou přípravu, má mít na starosti zdravotnický instruktor. Asi se shodneme na tom, že nejen záchranář, ale každý hasič by měl mít základní znalosti ze zdravovědy. A ty by si měl neustále opakovat. Pokud to nebude dělat, tak až se dostane do reální situace, zazmatkuje.

 

Požadavky na funkci hasiče specialisty záchranáře – nástupní odborný výcvik na funkci hasič a speciální příprava k získání odborné způsobilosti zdravotnického směru § 18 zákon č. 96/2004 Sb. Dále by měl být absolventem kurzu posttraumatické intervenční péče (PIP). Hasič specialista záchranář je určen především jako všestranná zdravotnická podpora zasahujících jednotek PO při samostatné zásahové činnosti na požářišti, kdy situace u zásahu vyžaduje činnost nad rámec běžně vycvičeného hasiče a je nutno použít nadstandardní prostředky a vybavení. Mezi základní okruhy jeho činnosti patří:

1)      prioritním úkolem je poskytování odborné předlékařské první pomoci zraněným hasičům a ostatním civilním osobám poté, co by byly vyneseni ven z trosek objektu nebo vyproštěni z automobilu, přímo v podmínkách zásahu před příchodem lékaře (při nemožnosti poskytnutí první pomoci lékařem na místě).

2)      provádění zdravotní přípravy hasičů v problematice poskytování předlékařské první pomoci,

3)      vedení jednání s osobou se sebevražednými úmysly do převzetí řízení společného zásahu složek IZS – vyjednavač Policie ČR, psycholog HZS kraje nebo lékař ZZS,

4)      poskytuje posttraumatickou intervenční péči zasahujícím hasičům při traumatizující události

5)      provádí třídění obětí metodou START v nebezpečné zóně, kdy nelze vytvořit podmínky pro bezpečný zásah zdravotnického personálu nebo při nedostatku odborného zdravotnického personálu,

6)      zdravotní zajištění nasazení /lezeckých skupin, jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně/ a výcviku /při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, speciální fyzická příprava/, při každé soutěži musí být zajištěna zdravotní služba odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutěže,

7)      provádí přejímku, předepsanou údržbu, pravidelnou kontrolu a zkoušky prostředků pro poskytnutí první pomoci, zajišťuje provozuschopnost záchranných prostředků, pořizuje a vede evidenci zdravotnických prostředků a evidenci o nasazení,

8)      zdravotnický instruktor se podílí na přípravě plánu školení a výcviku a na jeho realizaci, provádí vstupní a opakovací školení a výcvik, prakticky a teoreticky ověřuje získané znalosti.

Hasič specialista záchranář nesedí většinu času na požární stanici se založenýma rukama a nečeká, až dojde právě k té události, na kterou je speciálně vycvičen. Je především hasič a tohle je jenom zvýšení jeho kvalifikace, nadstavba k jeho každodenní práci. Hasič specialista záchranář provádí v rámci výkonu služby běžnou činnost hasičů. V současné době je třeba přijmout koncepci a vydat metodické materiály pro tuto specializaci.

David Dvořáček

 

Žádné komentáře na “Hasič specialista záchranář”

Napsat komentář